02.

Publikacje

Ogłoszenie

Białystok 25.05.2020r

CZAR SHINE Cezary Czarnowski
ul. 42 Pułku Piechoty 41
15-181 Białystok
NIP 9661913340

Niniejszym firma CZAR SHINE Cezary Czarnowski informuje, że zakończyło się postępowanie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi doradczej prorozwojowej w zakresie wsparcia dotyczącego planowania, realizacji, ewaluacji i komunikacji działań społecznie odpowiedzialnych dla firmy CZAR SHINE Cezary Czarnowski.

Najkorzystniejszą ofertą przedstawiła firma:
Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A, która zdobyła 100 pkt.

Dziękujemy za złożone oferty.

01.

Publikacje

Ogłoszenie

W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę CZAR SHINE Cezary Czarnowski o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego z dnia 14.05.2020 na: Zakup usługi doradczej prorozwojowej w zakresie wsparcia dotyczącego planowania, realizacji, ewaluacji i komunikacji działań społecznie odpowiedzialnych.

Załączniki:
1. Czar Shine – zapytanie ofertowe [.docx / 302KB]
2. Formularz ofertowy z załącznikami – wzór [.docx / 296KB]
3. Klauzula RODO Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego [.docx / 294KB]